Måleritjänst i Syd AB

menu

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Måleritjänst i Syd

Måleritjänst i Syd värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Måleritjänst i Syd används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster Måleritjänst i Syd erbjuder, vid användning av denna webbplats och Måleritjänst i Syds övriga digitala kanaler samt övriga kanaler.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls oss i på annat vis direkt från dig, alternativt från ombud, så som exempelvis bostadsrättsförening, fastighetsförvaltare eller försäkringsbolag. När du beställer produkter och tjänster från Måleritjänst i Syd.

På webbplatsen samlar vi in hur besökare använder webbplatsen via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en beställning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Måleritjänst i Syds rättsliga skyldigheter.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies (kakor). Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda Måleritjänst i Syds webbplats. Notera att om du avaktiverar cookies kan det påverka upplevelsen av Måleritjänst i Syds webbplats.

På Måleritjänst i Syds webbsida finns två sorters cookies placerade:

 1. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
 2. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)

Syfte med behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av Måleritjänst i Syds tjänster eller vid förfrågningar, beställningar och ansökningar kommer att behandlas av Måleritjänst i Syd, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

 1. Kundadministrativa ändamål:
  1. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du eller ombud beställt av oss och för att kunna administrera vårt avtal med dig;
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post formulär och telefon;
  3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
 2. Marknadsförings- och kommunikationsadministration: däribland för marknadsföring via post eller e-post.
 3. Rekrytering: för att kunna hantera ansökningar för utannonserade tjänster och spontanansökningar

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Måleritjänst i Syd behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder. Om Måleritjänst i Syd skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Måleritjänst i Syd kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Måleritjänst i Syds räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller leverans av produkter. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Måleritjänst i Syds samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Måleritjänst i Syds räkning undertecknar alltid avtal med Måleritjänst i Syd för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Måleritjänst i Syd kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Måleritjänst i Syd kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Måleritjänst i Syd har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Måleritjänst i Syd om detta genom att sända ett meddelande till oss. Måleritjänst i Syd ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran enligt ovan skickas till Måleritjänst i Syd. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Ändring av denna integritetspolicy

Måleritjänst i Syd kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Måleritjänst i Syds webbsida. 
Senast uppdaterad: 2018-08-17

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy:

 • Måleritjänst i Syd AB
 • 
Singelgatan 12
212 28 Malmö
 • 
info@maleritjanstisyd.se